दिनांक २८/१२/२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरतालिका

निरिक्षक, लघुटंकलेखक, लेखापाल, वरिष्ठ सहाय्यक सुधारित 

व्यवस्थापक, उप व्यवस्थापक