लेखी परीक्षेचे प्राप्त गुण 
 
लेखापाल
 
वरिष्ठ सहाय्यक
 
उप व्यवस्थापक
 
व्यवस्थापक
 
निरिक्षक
 
लघुटंकलेखक