कागद पत्र पडताळणी करिता नमुना अर्ज

निरीक्षक पदाच्या कागदपत्र तपासणीसाठी नव्याने पात्र उमेदवारांची यादी

निरीक्षक व लघुटंकलेखक पदाच्या कागदपत्र पडताळणी करिता संक्षिप्त सूचना

निरीक्षक पदाकरिता सूचना

निरीक्षक पदाची कागदपत्र तपासणी करिता पात्र उमेदवाराची यादी

लघुटंकलेखक पदाच्या कागदपत्र तपासणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

कागदपत्र तपासणी करिता विशेष सूचना

कागदपत्र तपासणी व व्यावसायिक परीक्षे करिता पात्र उमेदवाराची यादी

लेखी परीक्षेचे प्राप्त गुण

उत्तरतालिका

शुद्धीपत्रक 

Policy | Disclaimer

Collector Office, Beed

Good Performance tracking counter